Hírek

Projekt zárása

A bejegyzés készült: 2019-11-30

Készülünk a szakmai zárásra. Az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések „Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás: kelet-közép-európai tapasztalatok” című projektet 2017. november 1. – 2019. november 30. között valósítottuk meg 4 ország részvételével. Célunk volt, hogy a felnőttképzés nem formális intézményrendszerét, jogi szabályozását, mennyiségi és minőségi jellemzőit megismerjük. Törekedtünk a nemzetközi jó gyakorlatok összegyűjtésére. A projektben együtt kutató, gondolkodó gyakorló hazai és külföldi szakemberek nemzetközi tapasztalatok becsatornázásával fejlesztési javaslatokat fogalmaztak meg a szakmapolitika számára. Különféle módszerek, eljárások, jó gyakorlatok bemutatásával a felnőttképzés, a …

tovább olvasom

Zárókonferencia

A bejegyzés készült: 2019-11-29

Debrecenben zártuk a projektet. A tanulás mint érték címmel tartottuk zárókonferenciát az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések „Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás: kelet-közép-európai tapasztalatok” pályázat keretében november 27-én. A konferencián 3 blokkba tematizáltuk az előadásokat, melyek remekül mutatták be a projekt kutatási fázisait, eredményeit, elért sikereit. Az első blokkban Dr. Szabó József, projektünk menedzsere köszöntötte a résztvevőket, majd a Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás címmel mutatta be a teljes projektet Dr. Takács-Miklósi Márta szakmai vezető. A kutatás sikereit és főbb eredményeit Dr. …

tovább olvasom

Utolsó Műhelymunka projektünkben

A bejegyzés készült: 2019-11-28

Debrecenben tartotta utolsó találkozóját a projekt team. November 25-26. között tartottuk az Az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések „Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás: kelet-közép-európai tapasztalatok” pályázat keretében utolsó szakmai műhelymunkánkat. Takács-Miklósi Márta szakmai vezető és Szabó József projektmenedzser foglalta össze az őszi szakmai programok (tanulmányutak, műhelymunka, konferenciák) eredményeit, sikereit. A projekt során készült kiadványok (jó gyakorlatok angolul-magyarul, módszertani kötet, zárókötet, kutatási zárójelentés) eredményeit értékelték és vitatták meg a résztvevők bővebben az első napon. A műhelymunka második részében az erdélyi, felvidéki, magyarországi és …

tovább olvasom

Utolsó tanulmányútra indultunk

A bejegyzés készült: 2019-11-15

Novemberben Bács-Kiskun Megyébe látogattunk. Az EFOP-5.2.2-17 Transznacionális együttműködések „Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás: kelet-közép-európai tapasztalatok” pályázat keretében a Lakiteleki Népfőiskolára és Tiszaalpárra látogattunk el utolsó tanulmányutunk keretében 2019. november 6-7. között. Tanulmányutunk első napján a Lakiteleki Népfőiskolára utaztunk, ahol a Népfőiskola szakmai bejárása mellett az intézmény történetével és szakmai munkájával, képzési divíziójának megismerésével foglalkoztunk, emellett jövőműhelyen vehetünk. A tanulmányút remek lehetőséget kínált tapasztalatok cseréjére, újabb jó gyakorlatokat ismerhettünk meg. Tiszaalpáron az Árpád Művelődési Házba látogattunk a második napon, ahol a …

tovább olvasom

Projektismertető

Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás

Kelet-közép-európai tapasztalatok
Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás – kelet-közép-európai tapasztalatok címmel 49.991.015 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült egyesületünk.
A projekt keretében arra vállalkozunk, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen szerepe van a tanulásnak, a felnőttek tanulásának, a közösségi tanulásnak a hátrányok leküzdésében. A közösség a hátrányos helyzetből milyen utakon, módokon kereshet kitörést. Egyes térségekben mely tanulási formák tudnak hozzájárulni a fejlődéshez. A projektről további információk ide kattintva érhetők el. A támogatást ezúton is köszönjük Magyarország Kormányának és az Európai Uniónak!

Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás

Kelet-közép-európai tapasztalatok
Projekt azonosítója: EFOP-5.2.2-17-2017-00066
Projektmegvalósítási időszak: 2017. november 1. – 2019. november 30.

A tanulás (a szó legtágabb értelmében) olyan tevékenység, amely képes meghatározni egy térség kilátásait és jövőjét. Akár élére is állíthatjuk a dolgot: tanulás nélkül az adott térségnek nem lesz jövője. Sőt, talán megkockáztatjuk azt is, hogy minden térség jövője azon múlik, mennyi és milyen tanulás folyik benne.
A projekt keretében arra vállalkozunk, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen szerepe van a tanulásnak, a felnőttek tanulásának, a közösségi tanulásnak a hátrányok leküzdésében. A közösség a hátrányos helyzetből milyen utakon, módokon keresheti a kitörést. Egyes térségekben mely tanulási formák tudnak hozzájárulni a fejlődéshez.
Ezeket a fejlesztéseket megismerjük és megismertetjük a partnerekkel, összegyűjtjük, leírjuk és hozzáférhetővé tesszük a partnerországok szakemberei számára. Elsősorban a hátrányos helyzetű felnőttek képzésével, hátrányos helyzetű térségek társadalmi felzárkózásával, településfejlesztésével foglalkozó szakemberek számára. A nem formális tanulásra és színtereire fókuszálunk, a különböző szakmai képzéseket vagy általánosan képző képzéseket (felzárkóztató, alap-és kulcskompetencia fejlesztő, digitális írástudás fejlesztő, nyelvi képzések) nyújtó szervezeti körre és tevékenységükre, jó gyakorlataikra összpontosítunk. Ezen túl vizsgáljuk a kulturális tanulás módozatait, szélesen értelmezve, beleértve a zene, a média, a sport területét. Valamint a közösségi tanulás terepeit vizsgáljuk (civil hálózatok, partnerségek, intézményi-civil együttműködések stb.). Ezek fellelhetők munkahelyeken, felnőttképzési intézményekben, de kulturális, szociális intézményekben vagy ezek hálózataiban. A társadalomstatisztikai adatok legtöbb Európai Uniós tagországban már rendelkezésre állnak, azonban ezek tanulási szempontú csoportosítása, helyzetelemzésre használata nem jellemző, pedig az oktatáspolitikai döntések, a társadalomfejlesztés megalapozásához szükségesek ezeknek az adatoknak az együttes kezelése. Ezen túl az, hogy azt megnézzék, hogy az egyes területek elemzése, tanulás szempontjából hátrányos vagy épp eredménye mögött milyen háttér van, milyen jó példák, gyakorlatok vannak, amelyek mások számára is adaptálhatóak, még kevésbé jellemzőek. A program több lépcsőben erre irányul. A műhelymunkákon a Kelet-közép európai társadalomstatisztikák, oktatástatisztikák, adatbázisok, indexek megismerése, a partnerekkel való megismertetése, közös elemzése. A műhelymunkákon a partnerországok oktatástatisztikai adatainak összegyűjtése, elemzése ezekből indexalkotás /a korábbi Tanuló régiók Magyarországon projekt LeaRn indexét alkalmazva. Ezáltal megtörténhet a partnerországok helyzetének felmérése különböző típusú tanulási tevékenységek kapcsán. A térség tanuló régióiról speciális térképek készülnek. A tanulmányutakon és részben a műhelymunkákon kifejezetten olyan tanulásközpontú, a felnőtt tanulásra, munkaerő-piaci integrációra, településfejlesztésre irányuló projektek megismerése, amelyek a társadalmi felzárkózást segítik. Ezeknek a projekteknek az összegyűjtése leírása. Tréningeken és műhelymunkákon az adaptálható projektek megvitatása, az adott partnerország számára hasznosíthatóságának elemzése.

Eredmények:

Megismerhetőek a partnerországokban működő jó gyakorlatok. Hozzásegíthetők a partnerországok szakemberei, döntéshozói a térségben való tanulás (formális, nem formális, kulturális, közösségi) helyzetének megismerésére. Hozzásegíthetők a partnerországok társadalmi felzárkózás tanulási szempontú megközelítésével foglalkozó szakemberei, döntéshozói fejlesztési programok megismerésére, amelyek közül lehetőségük van a tapasztalatok alapján gyakorlatok adaptálására is. Összességében egyes kiemelkedő tanulási tevékenységgel bíró európai ország mintáinak tanulmányozása, a partnerországok tanulási helyzetének felmérése. Emellett az egyes országokban a pozitív példák, jó gyakorlatok feltárása, megismerése, leírása, tapasztalat-, tudásmegosztás. Lehetséges adaptációk kidolgozása.

Rólunk

A Nullpont Kulturális Egyesület 1993 óta működő szervezet. Az egyesület 20-40 fős tagsággal bír, a tagok főként a Debreceni Egyetem jelenlegi és egykori hallgatói, oktató. A 3 tagú vezetőség mellett 2 főállású munkatárs végzi a szakmai feladatokat, az ő munkájukat évente 8-10 állandó önkéntes segíti. A szervezet több mint 20 éves tevékenységében a nevelés-, oktatás-, képességfejlesztés-, ismeretterjesztés területe; a kutatás; a kulturális és ifjúsági tevékenységek jelennek meg. Az évek során a tagság képzettségének, szakmai hátterének, érdeklődésének és felmerülő igényeknek megfelelően változott az egyesület tevékenysége. Az utóbbi években, elsősorban pályázati együttműködések révén a kutatási, oktatásfejlesztési együttműködések, ismertterjesztő tevékenységek voltak meghatározóak. Mindezek mellett pályázatírással, projektmenedzseléssel és felnőttképzések megvalósításával is foglalkoznak munkatársaink. Az alábbiakban bemutatásra kerülnek azok a tevékenységek, amelyek meghatározó jelentőséggel bírtak egyesületünk működésében az utóbbi években.

Hálózati együttműködés, közös fejlesztés, nemzetközi programok

A szervezet rendszeresen vesz részt oktatási, kutatási és tudásmegosztási tematikájú hazai és nemzetközi projektekben. Ezekben a projektekben elsősorban képzések (műhelymunkák, tréningek) szervezése, tanulmányutak szervezése és lebonyolítása, kutatási feladatok, kutatási eredmények összefoglalása, átadása és disszeminációja révén kapcsolódtak be munkatársaink. Egyesületünkben fontosnak tartjuk kapcsolti hálónk folyamatos bővítését, így folyamatosan keressük a más szervezetekkel való együttműködési lehetőségeket, valamint szívesen fogadjuk az ilyen célú megkereséseket hazai és külföldi szervezetektől egyaránt.

Konferenciaszervezés

Egyesületünkben fontos célként kezeljük a tudományos eredmények minél szélesebb körben történő terjesztését, ehhez kapcsolódóan az 1990-es évek közepe óta vesznek részt tagjaink, munkatársaink hazai és nemzetközi konferenciák, szimpóziumok és műhelymunkák szervezésében és lebonyolításában.

Referenciáink az elmúlt évekből

2011. Andragógia és Közművelődés. Régi és új kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben Országos Tudományos Konferenciát és Szakmai Találkozó.
2012. Közoktatás – Felsőoktatás – Felnőttképzés – Közművelődés Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Karácsony Sándor és Durkó Mátyás emlékére
2014. V. Magyar Evészavar Kongresszus
2014. XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia
2014. A felnőttnevelés története Közép-Európában XII. nemzetközi szimpóziuma
2015. XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciója (Debreceni Egyetem)

További referenciáink az elmúlt évekből

Egyesületünk az 1990-es és 200-es években szakmai és irodalmi könyvek, folyóiratok kiadásával is foglalkozott.

Könyvek:
1996. Szabó József. Tiszta Amerika: 5000 mérföld a nyugati partvidéken.
1998. Szabó József: Vállalkozási és menedzsment ismeretek non-profit területen dolgozóknak 1997. Kiss Gabriella: Korunk alapszavai. Szociológiai tanulmányok Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen
1997. Szabó József – Kerékgyártó Mária: Vállalkozási és menedzsment ismeretek non-profit területen dolgozóknak. Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen
1997. Szabó József: Tiszta Amerika. Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen
1998. Szabó József: Vállalkozási és menedzsment ismeretek non-profit területen dolgozóknak Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen
1999. Szabó József: Vállalkozási és marketing ismeretek. Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen
2000. Szabó József: Vállalkozási és marketing ismeretek. Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen

Folyóiratok:
1993-1996. Nullpont. Irodalmi folyóirat. Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen
2008-2012. Almanach. Művelődésszervező és andragógus lap. Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen

Felnőttképzés, oktatás, képességfejlesztés
2010-2014 (havi rendszeresség) “Tálcán a világ!” című előadássorozat a Debreceni Egyetemen. Cél állampolgári és társadalmi ismeretek átadása. Az egyes alkalmakon 80-100 fő résztvevővel.
2010. Cultur Café rendezvénysorozat keretében a közművelődés és a felnőttképzés területén elismert szakemberek osztották meg tapasztalataikat alkalmanként 60-80 fős hallgatóság előtt.
2011. Évente tehetséggondozó táborok szervezésében vesz részt a szervezet andragógus hallgatók számára, ahol a diáktudományos tevékenység támogatása, tehetséggondozás a cél.
2017-től kezdve engedélyezett felnőttképzési szervezetként biztosítunk felnőttképzéseket.

Partnerek

Együttműködő külföldi partnereink

A projekt megvalósításába 4 együttműködő partnert von a támogatási kérelmet benyújtó Nullpont Kulturális Egyesület.

A bevont civil szervezetek komoly projekttapasztalati háttérrel; felnőttképzési, kutatási, nemzetközi hálózati együttműködési területen több éves, bizonyos esetekben évtizedes tapasztalattal rendelkeznek.

Nagykapos és Vidéke Társulás (Nagykapos, Szlovákia)

A Társulást közvetlenül a rendszerváltozás után, a Rákóczi Szövetség segítségével hozták létre, az alapításban Ung-vidék számos közéleti személyisége részt vállalt. A törvényi keretek változásaihoz alkalmazkodva az akkori alapítványi formát 1999-től polgári társulásra változtatták, s ebben a formában működik a szervezet mind a mai napig. A szervezet küldetésének elsősorban az Ung-vidék szellemi, kulturális és gazdasági felemelkedéséért való eltökélt munkát tekintik. A Társulás 2003-tól működteti a nagykaposi Magyar Közösségi Házat, 2004-től az intézmény a Mécs László könyvtárral, 2007-től pedig a Gordius plus képzőközponttal bővült.

A szervezet fő tevékenységi körei:

 • Az illetékességi területen élő magyarság kulturális, oktatási és egyéb szükségleteinek felmérése, helyzetértékelő anyagok elkészítése.
 • A magyarság népi hagyományainak ápolása, kutatása – rendezvények szervezése.
 • Egyéb a magyarság identitását megőrző programok, ill. a magyarság jövőjét döntően befolyásoló országos jelentőségű programok pl. óvodai és iskolai beiratkozási programok.
 • Felnőttképzési programok realizálása, képzési programok kidolgozása.

Az intézmény nemzetközi és egyéb európai uniós projektjei

Intézményünkben kiemelt fontossággal bír nemzetközi kapcsolati hálónk bővítése, meglévő kapcsolataink ápolása. Ennek érdekében az elmúlt években számos európai projekt megvalósításában vettünk részt, melyek közül több is határon átnyúló projekt volt.

Nagyobb projektjeink az elmúlt évekből:

1. CompetencyCentresforCross-borderCooperation (HUSKROUA/1101/041)

 • Megvalósítás időszaka: 2014.01.01. – 2015.06.30.
 • Projekt célja: egy kompetencia központokból álló régión túli hálózat létrehozatala, a képzés és a gazdaság közötti együttműködés erősítésére a munkaerőpiac által orientált felnőttképzésben és szakképzésben.

2. Határtalan vendéglátás (HUSK/1101/1.6.1/0229)

 • Megvalósítás időszaka: 2012.10.01. – 2013.09.30.
 • Projekt célja: a határmenti térség gazdasági versenyképességének növelése, egy a határon átnyúló szakképzési együttműködés kialakításával a minőségi turizmus fellendítéséért. A kultúrák közeledésének két fő katalizátora az idegenforgalom és az oktatás, ezt a két eszközt, mint a tudatformálás és gazdaságfejlesztés együttes eszközét kívántuk fejleszteni.

3. “Megújuló” szakképzés (HUSK/1101/1.6.1/0292)

 • Megvalósítás időszaka: 2012.09.01. – 2013.08.31.
 • Projekt célja: a fenntartható fejlődéshez és hatékony energiafogyasztáshoz szükséges szaktudás fejlesztése a határmenti térségben, egyedi szakmai tananyag és oktatási módszertan kidolgozásával és a képzésekhez kapcsolódó demonstrációs központ kialakításával.

4. “No limits” – Magyar-szlovák tudástranszfer – határok nélkül (TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0019)

 • Megvalósítás időszaka: 2013. január – 2014. június
 • Projekt célja: a hátrányos helyzetű célcsoportok társadalmi befogadásának, foglalkoztatási esélyeinek javítása, a partnerországok közötti munkaerő mobilitás elősegítése, a pályázat keretében adaptált képzési programok, tananyagok, módszertan – együttműködő partnerek tevékenységében való – hasznosításával.

5. Tovább egy életen és két határon át (TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0034)

 • Megvalósítás időszaka: 2012. október – 2013. december
 • Projekt célja: a magyar tapasztalatokat kívánja átadni a szlovák és román felnőttképzési intézményeknek, munkaügyi központok szakembereinek, illetve a jól működő gyakorlatok átvétele Magyarországra a társadalmi felzárkózás, a romák integrációja és a munkavállalók foglalkoztathatósága témakörökben.

6. Határok nélkül a megújuló energiákkal (HUSK/0801/2.1.2/0107)

 • Megvalósítás időszaka: 2010. február – 2011. március
 • Projekt célja: a célcsoportok kooperációjának és tapasztalatcseréjének megalapozása, és ennek eredményeképpen az érintett régiók közötti legjobb gyakorlatok átvételének ösztönzése tudatformáló kiadványokkal, rendezvényekkel, adatbázis-fejlesztéssel, energiatakarékos technológiák elterjesztésével.

7. Határtalan felnőttképzés (HUSKUA/05/02)

 • Megvalósítás időszaka: 2006.11.01. – 2008.04.15.
 • Projekt célja: a határrégiók foglalkoztatottsági színvonalának és gazdasági versenyképességének erősítése, ezáltal a meglévő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létrejöttének elősegítése, a határmenti térségekben élők munkavállalási lehetőségeinek elősegítése, a vállalkozói hajlandóság növelése egy egységes humánerőforrás-fejlesztési tér létrehozásával.

8. Az Ung-vidék mikroprojektje (NP11220100001)

 • Megvalósítás időszaka: 2005.01.01. – 2006.08.15.
 • Projekt célja: hosszútávon fenntartható munkahelyek létrehozása

A fentebb ismertetett projektek során számos nemzetközi kapcsolatra tett szert intézményünk. Kiterjedt nemzetközi kapcsolati hálónkba jelenleg 2 felvidéki, 2 kárpátaljai, 2 partiumi, 8 erdélyi, 2 délvidéki és 7 magyarországi partnerszervezet tartozik. Célunk, hogy ezekkel a szervezetekkel minél több alkalommal és minél több területen együtt tudjunk működni. Ennek érdekében kölcsönösen és folyamatosan keressük az együttműködési lehetőségeket.

Education of the Future (Ungvár, Ukrajna)

A projekt egyik ukrajnai együttműködő partnerszervezete az “Education of theFuture”. Az oktatási és tudományos célú szervezet, alapítvány, székhelye Ungvár (Uzhgorod) található, képviselője Gabóda Béla.

A civil szervezet a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatával szoros együttműködésben végzi tevékenységeit

 • ismeretterjesztő előadások tartása: a szórványban oktató pedagógusok részére olyan témákban, mint a kooperatív vagy a projekt módszerek alkalmazása az oktatásban, vizuális és nyelvi készségfejlesztés lehetőségei, kulturális értékek, az alapfokú oktatás az Európai Unióban, kulturális és szabadidő-eltöltési szokások stb.
 • szakmai konferenciák szervezése: amelyek célja, a tudományos eredmények közzététele, az új módszerek, lehetőségek, innovációs technológiák megismertetése a szórványvidéken tevékenykedő óvodapedagógusokkal, tanítókkal, tanárokkal, általuk elősegítve a magyarság oktatását, a magyar nyelv megtanulását és a magyar nyelven való tanulást.
 • kutatások: a szervezet kiemelt célja a tudományos közéletben való folyamatos részvétel, amelyet tudományos kutatásokban való együttműködésekkel és szervezésével ér el. Kutatásaik különösen a kárpátaljai kisebbségek (roma, szórvány magyarság) életmódvizsgálatára, a kisebbségi lét alapproblémáira vagy a felnőttképzés szerepére irányulnak az ukrajnai oktatási rendszerben.
 • további együttműködések: a szervezet kiemelt hangsúlyt fektet más, hasonló célú és kutatási orientációval rendelkező szervezetekkel való együttműködések kialakítására, így ukrajnai szinten számos, a tudományos szférában tevékenykedő intézménnyel (pl. a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata mellett a Pro CulturaSubcarpathica szervezettel), nemzetközi szinten pedig több magyarországi szervezettel (pl. KultúrÁsz Közhasznú Egyesület, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete; Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete stb.) voltak közös szakmai együttműködése (pl. konferenciák, határon átnyúló kutatások).

Kárpátaljai Pedagógus Továbbképzési Intézet (Beregszász, Ukrajna)

A Kárpátaljai Pedagógus Továbbképzési Intézet profilja elsősorban a felnőttképzés egy speciális területe, a pedagógus-továbbképzés, emellett oktatási konferenciák, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, módszertani könyvek kiadása. Az Intézet célja, hogy biztosítsa a tanárok szakmai fejlődését, hozzájáruljon ezáltal ahhoz, a régióban képzett, proaktív tanárok taníthassák a gyereket. Az Intézet motiválja a tanárokat, hogy folyamatosan képezzék magukat, optimális feltételek közt korszerűsítsék meglévő tudásukat. A Kárpátaljai Pedagógus Továbbképzési Intézet szerteágazó nemzetközi tevékenységet folytat, elsősorban magyar, lengyel és szlovák szervezetekkel ápol kapcsolatot. “Innovatív módszerek az oktatásban – InovEduc” című projekt keretein belül a Pan European Egyetemmel (Paneurópskavysokáškola, Pozsony, Szlovákia) került kialakításra nemzetközi kapcsolat, amelynek célja jó gyakorlatok cseréje, tapasztalatok átadása és beépítése a mindennapok gyakorlatába mindkét intézmény esetében. A Kárpátaljai Pedagógus Továbbképzési Intézet által szervezett Nemzetközi Nyári Egyetem hozzájárul ahhoz, hogy oktatási intézetek és tudományos szervezetek személyzete tudományos mobilitás keretében utazhasson, nemzetközi találkozók alkalmával közös projektötletek kerüljenek kidolgozásra, ezzel járulva hozzá ahhoz, hogy az oktatási személyzet szakmailag fejlődni, erősödni tudjon nemzetközi példák, minták segítségével. A lengyelországi CentralAcademy of Studies and Certification (CEASC) szervezetből, valamint a Debreceni Egyetemről érkező résztvevők műhelymunkában vehettek részt, mesterkurzusokat, előadásokat hallgattak.

Sylvester Dénes Egyesület (Székelyudvarhely, Románia)

Az egyesület 2012. március 8. óta működik, képviselője Dr. Barabási Tünde. A szervezet fő célkitűzése a Székelyudvarhelyen folyó egyetemi oktatás támogatása, ami azért is kulcsfontosságú, mert Székelyudvarhelynek – a székelyföldi városok közül egyedülállóan – igen régi felsőoktatási hagyományai vannak. Az Egyesület a Babes-Bolyai Tudományegyetem hallgatói számára biztosít fórumot tudományos eredményeik közzétételére, azok megvitatásának színteret adó tudományos konferenciák, előadások, valamint más tudományos rendezvények szervezésére, lebonyolítására. További céljai között szerepel különböző oktatási és művelődési kutatási tevékenységek, továbbképzések szervezése és nemzetközi kapcsolatok kialakítása.

Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 • tudományos tevékenység, kutatás
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • kulturális tevékenység
 • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység
 • szakmai kapcsolattartás a határon túli magyarsággal.

Éves rendszerességgel szerveznek tudománynépszerűsítő rendezvényeket az érdeklődők számára, több tudományterületet érintve. Egyik legnépszerűbb rendezvényük a PSZINKRON, amely minden évben a Magyar Tudomány Napja köré szerveződik, és az a célja, hogy a pszichológia, illetve a határtudományok jeles képviselői élő beszélgetés formájában számoljanak be a szakma legújabb és legizgalmasabb eredményeiről.
Az együttműködő partnereink a hazai szervezetek mellett Ukrajnából, Szlovákiából, Romániából vannak, de cseh szakemberek bevonása révén 5 ország felnőttképzését vizsgáljuk.

Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesület (Debrecen, Magyarország)

A Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete 2004 óta működő debreceni közhasznú egyesület. Tagjait a Debreceni Egyetem oktatói, doktorandusz hallgatói és a Debreceni Egyetemhez kötődő oktatási, felnőttoktatási és kutatási szakemberek alkotják. Az egyesület kiemelt céljaként a tudományos közéletben való folyamatos megjelenés érdekében tagjai révén számos hazai és nemzetközi tudományos kutatásba kapcsolódik be, közreműködik tudományos kiadványok kiadásában, szakmai konferenciák szervezésében. A tudományos közéletben való részvételt tudományos kutatások szervezésével, menedzselésével és megvalósításával valósítsa meg. Az Egyesület az elmúlt években különösen az oktatáskutatásokra és a civil szférára vonatkozó hazai és nemzetközi kutatási projektekben vállal részvételt.
2013-ban indult “A tanuló régiók Magyországon” című kutatás, amelyet a Debreceni Egyetem Felsőoktatási és Kutató és Fejlesztő Központjával közösen valósított meg és azóta a CHERD-Hungary IESA (Institutional Effects on Students Achievenment) kutatás lezárásában közreműködött hatásvizsgálatok készítése és a kutatási eredmények prezentálása (zárókonferencián), publikálása (zárókötet) kapcsán.
Az oktatási élethez kapcsolódóan évente 1-2 tudományos konferencia szervezését/társszervezését végezi önkéntesei, elsődlegesen a doktoranduszok segítségével. Az utóbbi évek kiemelkedő jelentőségű konferenciája a két évente megrendezésre kerülő saját szervezésű Kiss Árpád Emlékkonferencia, amely 2017-ben már a tizedik alkalommal valósult meg. Emellett rendszeresen vállal társszervezői feladatokat az évente megrendezésre kerülő HUCER elnevezésű oktatáskutatási témájú nemzetközi konferencián, ill. a kétévente megvalósuló művelődés és a felnőttkori tanulás témájú Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Durkó Mátyás emlékére debreceni konferencián. 2018-ban az Oktatás – Informatika – Pedagógia Konferencia 2018. megvalósítását segítette önkénteseivel.
A hazai konferenciák mellett 2016-ban az egyesület bekapcsolódott az ECER2016 nemzetközi konferencia “Szakmaközi együttműködés az oktatásban” valamint a “Research in higher education” szekció szervezői, 2018-ban pedig az EECERA 2018 nemzetközi konferencia szervezési feladataiba is. A konferenciákba történő bekapcsolódásuk célja a hazai és nemzetközi tudományos és kutatási együttműködések kialakítása, a végzett tudományos kutatások és eredmények nyilvánosságának biztosítása.
Az egyesület a tudományos eredmények és előadások közzétételét nem csak a konferenciák segítségével de kötetek, tanulmányok megjelentetésével is végzi, így pl. a Kiss Árpád Konferenciákon elhangzó előadásokból szerkesztett tanulmányköteteket jelenteti meg vagy 2017-ben a határon túli magyar kisebbségi oktatási rendszert bemutató kutatások publikálására szolgáló kötetet.
Emellett segítve a Debreceni Egyetem doktorandusz hallgatóinak értelmiségi képzését, évről-évre értelmiségi kurzusokat szervez a kulturált értelmiség és az öntevékeny diplomások rétegének erősítése érdekében. Ilyen kurzusai voltak az elmúlt években a Tanuló régiók Magyarországon kutatószeminárium, a Tudománymenedzsment szemináriumunk vagy az angol nyelven zajló Összehasonlító oktatáskutatás szemináriumunk, a Közösségi tanulás Magyarország különböző régióiban szeminárium.
A szervezet kiemelt hangsúlyt fektet más, hasonló kutatási orientációval rendelkező szervezetekkel való együttműködésre: helyi szinten a Debreceni Egyetem és a CHERD-H, országos szinten az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a kiemelt partnere, de a Partium területén is jelentősek kapcsolatai; civil szervezetek között kiemelkedő az Egyetemen, valamint a tudományos szférában tevékenykedő civilekkel való együttműködésünk. Céljuk, hogy a civil réteget segítse céljaik megvalósításában, részvételt biztosítva számukra a tudományos közéletbe való bekapcsolódásba, a kutatásokban, konferenciákon való részvételre. Kiterjedt kapcsolati rendszerével a hazai és határon átnyúló tudományos élet és kutatócsoportok összefogását segíti elő.

Eredmények

Magyarország jó gyakorlatok

Románia jó gyakorlatok

Kapcsolat
 • Nullpont Kulturális Egyesület
 • Székhely: 4032 Debrecen Egyetem tér 1.
 • Postacím: 4010 Debrecen Pf. 25.
 • Telefonszám: +36 30 748 7013
 • Email: tanulokozossegek@gmail.com

Section 1

Some text..